SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKAMIZ

Niğtaş A.Ş. olarak sosyal uygunluk politikamız, temel ilke ve değerlerimize dayanan standartları içerir. Hedefimiz Niğtaş A.Ş. bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikasının şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu amaçla sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır.

Niğtaş A.Ş, sosyal uygunluk standartları ile tüm ticari faaliyetlerimizde insan haklarına saygı duymayı, çalışanların bilgilerini gizli kalmasını sağlamak ve kanunlar çerçevesinde tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü bir işyeri oluşturmayı taahhüt eder. Bu kapsamda;

Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi

Çalışan bir personel, işverenle arasında kendi rızasıyla kurulan iş sözleşmesi gereği ücret karşılığı ödevli olduğu işi yapmakla yükümlüdür. Çalışan kişiye rızası dışında fazla mesai veya iş sözleşmesi dışında bir işte çalışma yaptırmamayı,

 

Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi

Çocukların her türlü istismardan korunması, sağlıklı gelişimi ve eğitim hakkına duyulan kurumsal saygı çerçevesinde çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve yasal asgari yaş sınırının altındaki hiç kimseyi işe almamayı,

 

Ayrımcılığın Önlenmesi

Çalışanları dil, din, ırk, mezhep renk, etnik köken, medeni durum, cinsiyet, siyasal düşünce, inanç, yaş, hamilelik ve engellilik ayrımına göre veya ayrımcılığa neden olabilecek herhangi başka bir koşul ile değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi; ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım, terfi, işten çıkarma ve disiplin uygulamalarını da bu doğrultuda özen göstererek gerçekleştirmeyi; bu işlerin yapılmasında kanunların hamilelere, genç işçilere ve engellilere tanıdığı özel çalışma şartları dışında tüm çalışanlara eşit fırsatlar sunmayı,

 

Çalışma Saatleri

Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere uymayı, yapılması durumunda kanunlarca belirtilen haftalık ve yıllık fazla mesai limitlerine ve müşteri standartlarına uymayı, yapılan fazla mesainin ücretini kanunlarca belirtilen zamlı ücretten hesaplanarak ödemeyi,

 

Örgütlenme ve Temsil Edilme Özgürlüğüne Saygı Gösterilmesi

Çalışan temsilcileri aracılığıyla özgür ve demokratik bir şekilde temsil hakkına saygı göstermeyi,

 

Ücret ve Ödemeler

Asgari ücret altında ücret ödememeyi, fazla mesai ücretlerini yasanın öngördüğü şekilde hesaplayarak ödemeyi; Çalışanlara ödenecek minimum ücreti ödemeyi ve bu konudaki koşulları sürekli iyileştirmeyi,

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Sağlanması ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturarak ortaya çıkabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi; İşçi Sağlığı ve Güvenliği konularında yasal düzenlemeler doğrultusunda, çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi yürütmeyi ve güvenliğine etki eden faktörler ve koşullar konusunda gerekli tedbirleri almayı, İSG uygulamalarını iyileştirmeyi,

 

Dilek ve Şikayetlerin İletilmesi

Her çalışanın dilek ve şikayetlerini iletebileceği metotları oluşturmayı, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirim yapacağını, çalışanın dilek ve şikâyet bildirimine karşılık kendisine misilleme yapılmayacağını,

 

Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum

Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere, müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarına uygun şekilde faaliyet göstermeyi,

 

Disiplin, Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi

Tüm çalışanlara saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı; sözlü, fiziksel, psikolojik taciz, baskı, tehdit veya kötü muameleye izin vermemeyi,

 

Rüşvet ve Yolsuzluk

Tüm çalışan ve tedarikçilerimizden kazanç sağlanacak hiçbir hediye ve ödemenin hiçbir koşulda kabul edilmeyeceği ve bu tür taleplerde bulunulmayacağını, bu konuda belirlenmiş ve duyurulmuş NİĞTAŞ A.Ş Etik Kuralları çerçevesinde davranılacağını,

Çevrenin Korunması

Yürürlükteki çevre mevzuatına ve müşteri standartlarına uymayı, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve etkin bir atık yönetimi ile kirliliği azaltmayı, ayrıca etkin bir enerji yöntemiyle doğal kaynakları korumayı ve çevreye olan etkisini azaltmayı,

 

Tedarikçiler ile İlişkiler

Çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk konularına uyumları konusunda taahhütlerinin alınmasını, sosyal uygunluk açısından değerlendirilmesini, değerlendirme sonuçlarının aksiyon planı ile izlenmesini ve sosyal uygunluk düzeylerinin kademeli olarak yükseltilmesini taahhüt eder.

 

Tedarikçilerimiz geçerli mevzuat hükümlerinin veya İş Etiği Kurallarının ihlal edildiği bir durum veya uygulama ile karşılaştıklarında info@nigtas.com  adresine e-posta göndererek bildirim yapabilirler.